ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 144, Τ.Κ. 13675, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Διοργανώτρια»), αποκλειστική εισαγωγέας και διανομέας των καλλυντικών προϊόντων.

L’ ERBOLARIO, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως ο «Διαγωνισμός»). 

Όροι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό

2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στα Σημεία Διάθεσης των προϊόντων (φαρμακεία) (γ) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου α΄ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζομένους και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/03/2024 στις 12:00 μεσημέρι (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 09/03/2024, 12:00 μεσημέρι (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Περιγραφή διαγωνισμού:

4. Η εφαρμογή του διαγωνισμού εμφανίζεται στο facedook λογαριασμο της L'Erbolario Greece

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

Α)Αναφορά ενός  αρώματος  της Lerbolario που συμβολίζει  την Γυναίκα

 Β)Follow στη σελίδα μας στο Facebook    .

 Γ) Tag δυο φίλες

.

Δώρα/Ανάδειξη νικητών:

5. Θα διεξαχθεί ( μια) ανάδειξη -10/03/2024, 2  νικητές θα κερδίσουν το άρωμα που θα αναφέρουν στο σχόλιο

6. Οι νικητές ορίζονται κατόπιν κληρώσεως που θα πραγματοποιείται επί του συνόλου των συμμετεχόντων με αλγόριθμο τυχαίας κλήρωσης και μέσα απο τα comments στο post ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

9. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να αναδειχθεί νικητής μία (1) μόνο φορά.

10. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται.

11. Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τους νικητές του Διαγωνισμού στέλντοντας τους μήνυμα στο Messenger.. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί το μήνυμα, αλλιώς χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Οι νικητές που έχουν κερδίσει τα προϊόντα που παρέχονται από τη διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνουν αποδοχή του δώρου τους σε συνεννόηση με την διοργανώτρια εταιρεία. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού στην Διοργανώτρια του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον ίδιο το νικητή, εκείνος οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν με αυτά του νικητή κατά την παραλαβή του δώρου.

12. Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.

13. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

14. Η παράδοση των Δώρων θα γίνει με την μεταφορική εταιρεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

15. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός της ίδιας μέρας και ώρας.

16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "L’Erbolario Greece".

 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο Facebook και το Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την σελίδα «L’Erbolario Greece» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη συμπλήρωσης των στοιχείων.

Ευθύνη

17. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

Πληροφορίες – Παράπονα:

18. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 210 6233200 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.

Προσωπικά Δεδομένα:

19. Η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας ή εταιριών συμφερόντων της Διοργανώτριας στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή κι εταιρειών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που θα ισχύει από την 25/5/2018 (GDPR E.E. 2016/679), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (210 6233200).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

20. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

21. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), με δημοσίευση στη fan page που διοργανώνεται ο παρών διαγωνισμός με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

22. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων:

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

 

 

 

Δεύτερος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 144, Τ.Κ. 13675, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Διοργανώτρια»), αποκλειστική εισαγωγέας και διανομέας των καλλυντικών προϊόντων.

L’ ERBOLARIO, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως ο «Διαγωνισμός») για την γιορτή της Γυναίκας

Όροι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό

2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στα Σημεία Διάθεσης των προϊόντων (φαρμακεία) (γ) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου α΄ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζομένους και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 06/03/2024   στις 12:00 το μεσημέρι (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 09/03/2024 στις 12:00 μεσημέρι (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Περιγραφή διαγωνισμού:

4. Η εφαρμογή του διαγωνισμού εμφανίζεται στο instagram της Lerbolario Greece.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

Α)Αναφορά ενός αρώματος της lerbolario που συμβόλιζεi την γυναίκα

 Β) Follow την  erbolario _greece in Instagram

 Γ) tag 2 φίλες

Δώρα/Ανάδειξη νικητών:

5. Θα διεξαχθεί  (μία) ανάδειξη 10/03/2024 . Δυο τυχεροί θα κερδίσουν το άρωμα που θα αναφέρουν

6. Οι νικητές ορίζονται κατόπιν κληρώσεως που θα πραγματοποιείται επί του συνόλου των συμμετεχόντων με αλγόριθμο τυχαίας κλήρωσης και μέσα από τα tags ελέγχοντας όλα τα παραπάνω βήματα.

9. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να αναδειχθεί νικητής μία (1) μόνο φορά.

10. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται.

11. Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει τους νικητές του Διαγωνισμού στέλνοντας τους μήνυμα στο Messenger.. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα τους αποσταλεί το μήνυμα, αλλιώς χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Οι νικητές που έχουν κερδίσει τα προϊόντα που παρέχονται από τη διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνουν αποδοχή του δώρου τους σε συνεννόηση με την διοργανώτρια εταιρεία. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού στην Διοργανώτρια του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον ίδιο το νικητή, εκείνος οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν με αυτά του νικητή κατά την παραλαβή του δώρου.

12. Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.

13. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

14. Η παράδοση των Δώρων θα γίνει με την μεταφορική εταιρέια που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

15. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του και το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός της ίδιας μέρας και ώρας.

16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "L’Erbolario Greece".

 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο Facebook και το Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την σελίδα «L’Erbolario Greece» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη συμπλήρωσης των στοιχείων.

Ευθύνη

17. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

Πληροφορίες – Παράπονα:

18. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 210 6233200 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.

Προσωπικά Δεδομένα:

19. Η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας ή εταιριών συμφερόντων της Διοργανώτριας στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή κι εταιρειών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που θα ισχύει από την 25/5/2018 (GDPR E.E. 2016/679), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (210 6233200).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

20. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

21. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), με δημοσίευση στη fan page που διοργανώνεται ο παρών διαγωνισμός με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

22. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων:

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

L'Erbolario Greece

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

136 75 144, Iroon Politechniou str.
Acharne (Greece)

Ph: +30 210 6233200-2

marketing@papanikolopoulos.gr

GMO Free
Όχι δοκιμές σε ζώα
Έλεγχος για 7 μέταλα

Monitoring the content of 7 metals* to minimise the risk of allergy and therefore also protect highly sensitive skin. *Nickel, Lead, Arsenic, Cadmium, Mercury, Antimony and Chromium

Κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης

Κανένα συστατικό
ζωικής προέλευσης

FSC® Χαρτί Συσκευασίας

FSC® χαρτί
συσχευασίας

Δερματολογικά ελεγμένο

Δερματολογικά
ελεγμένο